కొత్తగా పెళ్లి చేసుకున్న వాళ్ళు తప్పకుండా ఈ శివలింగం దగ్గరకి వెళ్ళండి Chaganti Koteswara Rao Speech

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *